Loading...
Misja i wartości 2018-02-23T09:59:13+00:00

Fundacja Pomoc Infirmis

Misją Fundacji jest działanie na rzecz wspierania i promocji zdrowia, wspierania podmiotów realizujących cel ochrony zdrowia oraz opieki nad dziećmi, wspieranie osób działających na rzecz przewlekle chorych nieuleczalnie chorych, pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie leczenia osób przewlekle projektów nieuleczalnie chorych oraz realizację obiektów związanych z ochroną zdrowia, realizacji projektów ekologicznych.

OCHRONA ZDROWIA

Zdrowie jest jednym z fundamentów życia, dlatego też niezmiernie ważne dla Nas są wszelkie działania mające na celu promowanie zdrowia.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Uważamy, że pieniądze to środek do celu jakim jest opieka nad chorymi dziećmi, dlatego też w ramach Statutu Fundacji pozyskujemy finanse w służbie zdrowia publicznego.

OPIEKA NAD DZIEĆMI I PRZEWLEKLE CHORYMI

Pomagamy tym, którzy z różnych powodów tej pomocy potrzebują. Szczególne miejsce w naszym sercu zajmują chore dzieci.

WSPIERANIE PROJEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Pomagamy w powstrzymaniu degradacji środowiska naturalnego, opiekujemy się zwierzętami w miastach.

Cel odpowiedzialności społecznej

Realizacja wskazanego wyżej celu odbywać się będzie poprzez niżej opisane sposoby:

 • działalność prospołeczna na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa, obejmująca m.in. działalność edukacyjną w zakresie ekologii, informacyjną w zakresie promocji zdrowego trybu życia;

 • rozwój świadomości obywatelskiej, kształtowanie postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym;

 • działanie na rzecz promocji zdrowia;

 • powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw szerzących ideę zdrowego trybu życia;

 • inicjowanie i twórcze rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego od szczebla lokalnego po szczebel globalny, a także działalność edukacyjna i naukowa w zakresie kształcenia ekologicznego;

 • koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Szczecinie i innych miastach oraz regionach Polski;

 • wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu;

 • kumulowanie środków finansowych na rzecz wspierania osób przewlekle i nieuleczalnie chorych w szczególności dzieci;

 • pozyskiwanie środków z przeznaczeniem na finansowanie leczenia i rehabilitacji osób przewlekle i nieuleczalnie chorych w szczególności dzieci wymagających leczenia specjalistycznego,

 • pozyskiwanie środków z przeznaczeniem na finansowanie obiektów związanych z leczeniem i rehabilitacją osób przewlekle i nieuleczalnie chorych w szczególności dzieci wymagających leczenia specjalistycznego

 • edukacja dzieci w zakresie obejmującym świadomość życia w poszanowaniu dla przyrody,

 • realizowanie celów związanych z ochroną zdrowia poprzez wspieranie i finansowanie podmiotów organizujących schroniska dla zwierząt