Loading...
Opis działalności 2018-02-23T10:00:07+00:00

Fundacja może prowadzić odrębnie społecznie użyteczną działalność odpłatną i nieodpłatną

Nieodpłatna działalność statutowa prowadzona jest w następującym zakresie:

 • współpracy międzynarodowej z instytucjami realizującymi te same lub zbliżone cele co Fundacja,

 • wspomagania inicjatyw i inwestycji służących poprawie i ochronie środowiska naturalnego oraz działań na rzecz ochrony zdrowia; w tym m.in. propagowanie zdrowego stylu życia i wielopłaszczyznowej aktywności prozdrowotnej i proekologicznej w przyjaznym człowiekowi środowisku,

 • wspomagania inicjatyw i inwestycji służących modernizacji i poprawie funkcjonowania jednostek samorządów terytorialnych oraz rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości w regionie poprzez aktywne współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami,

 • wspierania procesu postępującej integracji europejskiej poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, ścisłą współpracę euroregionalną, prowadzenie centrum doradztwa, popieranie i wspieranie inicjatyw lokalnych popularyzujących ideę integracji europejskiej,

 • wspierania działań i inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa i jakości życia, w tym m.in. organizowanie pomocy na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych w szczególności dzieci,

 • aplikowania o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których finansowana będzie działalność statutowa Fundacji,

 • podejmowania wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Fundacji,

 • przyznawania dotacji w ściśle określonych kwotach na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia, które są zgodne ze statutowymi celami Fundacji i zostały wybrane oraz zaakceptowane przez Zarząd Fundacji, a także przyznawanie dotacji zwrotnych na rzecz takich podmiotów, stypendiów także fundowanie stypendiów i nagród,

 • inicjowania i finansowania własnych projektów,

Odpłatna działalność statutowa, jako działalność wspomagająca działalność nieodpłatną,  może być prowadzona w następującym zakresie:

 • wydawania czasopism, książek oraz publikacji związanych z działalnością statutową Fundacji

 • wspomagania inicjatyw i inwestycji służących promocji zdrowia, ekologii, ochrony środowiska, w tym organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej,

Przychody z działalności opisanej w ust. 2 służyć mogą wyłącznie pokrywaniu kosztów działalności Fundacji służących realizacji jej zadań należących do sfery działalności i celów statutowych Fundacji.

OCHRONA ZDROWIA

Zdrowie jest jednym z fundamentów życia, dlatego też niezmiernie ważne dla Nas są wszelkie działania mające na celu promowanie zdrowia.

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Uważamy, że pieniądze to środek do celu jakim jest opieka nad chorymi dziećmi, dlatego też w ramach Statutu Fundacji pozyskujemy finanse w służbie zdrowia publicznego.

OPIEKA NAD DZIEĆMI I PRZEWLEKLE CHORYMI

Pomagamy tym, którzy z różnych powodów tej pomocy potrzebują. Szczególne miejsce w naszym sercu zajmują chore dzieci.

WSPIERANIE PROJEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Pomagamy w powstrzymaniu degradacji środowiska naturalnego, opiekujemy się zwierzętami w miastach.